آب گرم کن خورشیدی: آشنایی با اصول اولیه، نصب و راه اندازی

آب گرم کن خورشیدی: آشنایی با اصول اولیه، نصب و راه اندازی

مقدمه

تبدیل انرژی در آب گرم کن خورشیدی

مفهوم اکسرژي

عوامل مؤثر در استفاده از انرژی خورشیدی در آب گرم کن خورشیدی

الف- شدت تابش انرژی خورشید

ب- تابش در جو (پوشش ابر)

ج- عرض جغرافیایی

د- فصل های سال

زاویه نصب صفحات خورشیدی

آب گرم کن خورشیدی

انواع آب گرم کن خورشیدی

انواع کلکتور در آبگرم کن خورشیدی

اجزاء اصلی آبگرم کن خورشیدی

کلکتورصفحه تخت آبگرم کن خورشیدی

کلکتور صفحه اي دوبل

کلکتور لوله خلاء

کلکتور پلیمري

راندمان حرارتي یک آبگرمکن خورشیدي

پایه و اتصالات

لوله و شیر آلات

مخزن ذخیره

مخزن با سیال عامل و بدون سیال عامل

سیستم کنترل مرکزی

سیستم کنترل پمپ

انواع سیستم هاي کمکي

روش استفاده از آبگرمکن های خورشیدی در منازل مسکونی جهت آبگرم بهداشتی

روش استفاده از آبگرمکن های خورشیدی لوله خلاء در موتورخانه جهت آبگرم بهداشتی

محاسبه تعداد آبگرمکن های خورشیدی برای آبگرم بهداشتی

روش های محاسبه دستی

آب شیرین کن خورشیدی

مزایای استفاده از آب شیرین کن های خورشیدی

--

--

فروشگاه اینترنتی تاسیس پلاس

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
tasisplus

tasisplus

فروشگاه اینترنتی تاسیس پلاس