الزامات محیط کار و استرس در محیط کار

الزامات محیط کار

در مقاله قبل به بررسی قانون کار پرداختیم. در این مقاله به بررسی الزامات محیط کار می پردازیم. موفقیت در محیط کار همواره وابسته به دو اصل است:

شایستگی‌های فنی موردنیاز محیط کار شایستگی‌های غیر فنی موردنیاز در محیط کار شایستگی‌های غیـر فنـی مجموعه‌ای از دانـش و مهـارت اسـت کـه بـه فـرد کمـک می‌کند به‌عنوان یـک نیـروی مؤثر و شایسـته شـناخته شـود. الزامـات محیـط کار بخشـی از شایستگی‌های غیر فنی موردنیاز بازار کار هست و شـامل موارد زیر اسـت:

 1. مهارت‌های برقراری روابط انسانی در محیط کار
 2. آشنایی و استفاده از آخرین فناوری‌های کاربردی و مفید در محیط کار
 3. آشنایی با قوانین کار و بیمه
 4. اصول ایمنی و بهداشت در محیط کار
 5. مهارت‌های کاریابی

محیط کار چیست؟

هـر محیـط کاری دارای ویژگی‌هایی اسـت، مفهـوم محیـط کار به شکل زیر نمایش داده می شود:

.مثالی از محیط کار در شکل‌های زیر نمایش داده‌شده است

هرکدام از محیط‌های کاری دارای قوانینی هستند، مانند:

 1. ساعت کاری
 2. اصول ایمنی
 3. داشتن حداقلی از مهارت

ایـن قوانیـن در محیط‌های مختلف یکسـان نیسـت. به مجموعـه قوانیـن و مهارت‌های غیـر فنـی موردنیاز برای فعالیت در یک محیـط کار، الزامات محیط کار گفته می‌شود. در بیـن ویژگی‌های محیـط کار، نیـروی انسـانی از اهمیت بسـیاری برخوردار اسـت.

به‌عنوان‌مثال اگـر در محـل زندگی شـما چنـد مغازه خواروبارفروشی وجود داشـته باشـد، شـما ممکـن اسـت خریـد از یـک مغـازه را بـر مغازه‌های دیگـر ترجیـح دهید و مطمئناً بـرای آن دلایلـی داریـد، ایـن دلایـل می‌تواند یکـی از موارد زیر باشـد:

 1. زیبایی فضای مغازه خواروبارفروشی
 2. تجهیزات مدرن و بهداشتی تر
 3. اخلاق و رفتار فروشنده

تقریبـاً می‌توان گفـت نیروی انسـانی مهم‌ترین دلیل کارآمـدی یا ناکارآمدی در یک محیـط کار اسـت.

به‌طورکلی انسان‌ها دارای دودسته ویژگی می‌باشند:

 1. ویژگی‌ها و اخلاق فردی مانند: مهارت فنی، دقت، تلاش، تعهد کاری.
 2. ویژگی‌های و اخلاق اجتماعـی و گروهـی ماننـد: برخـورد بـا همـکاران، کار تیمـی،احترام گذاشـتن، رعایـت قوانیـن، فـداکاری .

بـرای کسـب موفقیـت در یـک محیـط کار، علاوه بـر بهبـود ویژگی‌های فـردی، برای تقویت ویژگی‌های اجتماعـی خـود نیز بایـد تمرین و تـاش کنید. در ایـن فصل ابتدا سـاختار محیـط کار و سـپس اصـول روابـط انسـانی در محیط کار تشـریح خواهد شـد.

ساختار محیط کار

سلسله‌مراتب محیط کار — قوانین نمودار سلسله‌مراتب محیط کار

مهم‌ترین این قوانین به شرح زیر است:

 1. به هر مستطیل مرتبه کاری گویند.
 2. جهت فلش روی خطوط بین مرتبه‌های کاری، ارتباطات کاری را نشان می‌دهند.
 3. مرتبه‌هایی که کنار یکدیگرند و باهم فلش ارتباطی ندارند، مستقل از یکدیگرند.
 4. هر مرتبه دستورات را از مرتبه بالاتر خود می‌گیرد.
 5. هر مرتبه کاری درخواست‌ها و مشکاتش را باید با مرتبه بالاتر خود مطرح نماید

نکات مهم

 1. حیـن برخـورد بـا مرتبـه بالاتـر از خـود همـواره بایـد مـؤدب بایسـتید و با اجـازه او بنشینید .
 2. دسـتورات کاری فقـط از مرتبه‌های بالاتـری کـه در سلسله‌مراتب شـما قـرار دارند قابـل صدور اسـت.
 3. بـرای مخاطـب قـرار دادن مرتبـه بالاتر، هیچ‌گاه از اسـم کوچک اسـتفاده نکنید. افعال باید همواره جمع باشـد. مثلاً : جناب آقای/سـرکار خانم…………….. شـما تشـریف می‌آورید/فرمودید/رفتید و …………………
 4. اسـتفاده از افعـال مفـرد، نـام کوچک و الفاظ صمیمانـه برای افرادی که هم‌مرتبه شما هستند در صـورت رضایـت ایشـان بلامانع اسـت. البتـه پیشـنهاد می‌شود در محیط کار همواره افـراد را بانام خانوادگی مورد خطاب قرار دهید و از الفاظ رسـمی اسـتفاده کنید.

واحدهای محیط کار و ارتباطات آن با یکدیگر

محیط‌های کاری، بسـته به‌اندازه و نـوع کارشـان، بـه واحدهـای مختلفـی تقسـیم می‌شوند. هـر واحـد وظیفه‌ای دارد و بـا همـه یا برخـی از واحدهـای دیگـر در ارتباط خواهـد بـود.

انواع ارتباطات انسانی در محیط کار

ارتبـاط داشـتن با سـایر انسان‌ها یکـی از نیازهـای زندگـی اجتماعی اسـت. در محیط کار نیـز برقـراری ارتبـاط صحیـح، یکـی از الزامـات حضـور موفـق در محیط کار اسـت.
ارتباطـات انسـانی در محیـط کار در دو گـروه تعریـف می‌شوند:
الف- همکاران
ب- مقام مافوق

ارتباط چیست؟

ارتبـاط عبـارت اسـت از کوششـی آگاهانـه و بـا قصـد قبلی که باهدف تعامـل، تبادل اطاعـات، انتقـال تجـارب، نفـوذ در دیگـران، هدایـت تفکر و بـاور افراد، انجام شـود.
همان‌طور که در شکل ۱-۸نشان داده‌شده است، ارتباطات به دو روش برقرار می‌شود:
verbal- 1کلامی
non-verbal- 2غیرکلامی

--

--

فروشگاه اینترنتی تاسیس پلاس

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
tasisplus

tasisplus

فروشگاه اینترنتی تاسیس پلاس