چگونگی ساخت کلکتور

تعیین قطر کلکتور و طول کلکتور

جوش كاری لوله به ورق

جوش كاری لوله به صورت تبدیلی

اصول کار با دستگاه برش کاری اکسی استیلن

برش كاری اكسی گاز (OFC)

مراحل برش كاری اكسی گاز (OFC)

تجهیزات مورد نیاز برای برش كاری

تكنیک برش کاری ساده

برش کاری ورق با سربک

تکنیک سوراخ کاری با شعله

سوراخكاری ورق با سربک

روش آماده سازی محل انشعاب‌ها

ساخت كلكتور جوشی

تست كلكتور

همچنین می توانید فایل زیر را مطالعه کنید.

دانلود فایل

--

--

فروشگاه اینترنتی تاسیس پلاس

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
tasisplus

tasisplus

فروشگاه اینترنتی تاسیس پلاس